Uitwijk Protestantse Kerk 2

ANBI diaconie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Uitwijk-Waardhuizen
RSIN: 824137577
Adres: Kerkplein 2
Postcode: 4288 JE 
Plaats: Uitwijk
Telefoonnummer:  0183 - 448451
E-mail: info@uw-kerk.nl
Website: www.uw-kerk.nl
Postadres:

Langstraat 11
4288 JK Uitwijk

KvK-nummer 763 665 96 

 

De Protestantse gemeente te Uitwijk-Waardhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan/plaatselijke regeling

De visienota van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg . Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Dicht bij het hart

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Uitwijk-Waardhuizen stelt steeds voor een periode van vier jaar een beleidsplan op. In dit document worden het bestaande beleid en het voorgenomen beleid ten aanzien van het werk in de plaatselijke kerkelijke gemeente en het functioneren van de gemeente weergegeven. Het huidige beleidsplan is in de zomer van 2017 goedgekeurd en is van kracht tot 2021.

Het beleidsplan 2021-2023 van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen 

In de ordinanties en generale regelingen voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland hebben een dergelijke plaatselijke regeling opgesteld. In de plaatselijke regeling wordt dus een aantal lokale gebruiken weergegeven, en een nadere uitwerking van regels omschreven. De plaatselijke regeling van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen 2018

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 

Diaconaat is dienstbaar zijn aan onze samenleving, dichtbij en ver weg. De diaconie wil de liefde van Christus zichtbaar maken door hulp te bieden aan mensen die in nood verkeren, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente. De activiteiten worden bekostigd vanuit giften, acties en collecten die gehouden worden tijdens de erediensten. De activiteiten van de diaconie zijn onder te verdelen in een aantal thema’s:

1. Ondersteuning van gemeenteleden: wij hebben de taak om gemeenteleden die in moeilijkheden verkeren (bijv. sociaal of financieel) met raad en daad bij te staan. Dit gebeurt altijd onder strikte geheimhouding, diakenen hebben de belofte van geheimhouding afgelegd. Daarnaast wordt bijvoorbeeld voor oudere en zieke gemeenteleden een kerstattentie verzorgd.

2. De eredienst en kerkelijke vergaderingen: diakenen zijn aanwezig in de kerkdiensten die gehouden worden en hebben daarin een actieve rol als collectant en rondom de viering van het heilig avondmaal. De diaconie is ook verantwoordelijk voor de kerkradio en internetuitzendingen voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen. Ook de informatievoorziening via het kerkblad wordt door de diaconie georganiseerd. Daarnaast is de diaconie betrokken bij kerkenraadsvergadering en diverse overleggen die gericht zijn op diaconale activiteiten.

3. De samenleving: in samenwerking met andere diaconieën en maatschappelijke organisaties worden activiteiten ontplooid die gericht zijn op de samenleving. Diverse binnenlandse doelen worden financieel gesteund of door middel van giften in natura. Een voorbeeld hiervan is de inzameling van producten voor de Voedselbank.

4. Werelddiaconaat: verschillende projecten en organisaties die hulp verlenen in het buitenland, worden financieel gesteund. Het gaat hierbij om langdurige hulp (bijv. aan een adoptiekind en aan projecten waarbij gemeenteleden betrokken zijn zoals de Stichting Gelijke Kansen en een project van Maja Verhoeven in Gambia) en om hulp bij rampen, oorlogen en andere (on)gevallen.

 G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Baten en Lasten Diaconie Begroting 2023 Rekening 

2022

Rekening 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken €   3.100 €    2.849 €   2.986
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €          1 €           1 €          1

Bijdragen gemeenteleden en anderen

€   6.450 €   11.640 €   7.540
Door te zenden collecten en giften €   2.000 €    2.794 €   2.068
Totaal baten A €  11.551 €  11.987 €  12.595
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €      400 €      392 €      379
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €      800 €      909 €      629
Kosten beheer, administratie en archief €      800 €   1.250 €   1.490
Rentelasten/bankkosten €      200 €      211 €      209
Diaconaal werk plaatselijk €   4.200 €   3.641 €   6.472
Diaconaal werk regionaal/landelijk €   1.000 €     255 €   1.336
Diaconaal werk wereldwijd €   2.151 €   5.125 €   4.563 
Afdrachten door te zenden collecten en giften €   2.000 €      204 €   1.539 
Totaal lasten A € 11.551 €  12.241  
Operationeel resultaat (A) €           0 €    5.297 €  -4.021
       
Incidentele baten €           -- €   24.111 €   1.522
Incidentele lasten €           -- €            -- €         --
Incidentele baten en lasten (B) €           -- €   24.111 €   1.522
Resultaat verslagjaar (A+B) €            0 €   29.408 €  -2.499
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Ontrekkingen bestemmingsreserves €           -- €            -- €           --
Ontrekkingen bestemmingsfondsen €           -- €            -- €           --
Toevoegingen bestemmingsreserves €           -- €   -24.111 €   -1.522
Toevoegingen bestemmingsfondsen€   €            -- €            --
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €    -24.111 €  -1.522
Resultaat naar Algemene Reserves (D) €      5.297 €  -4.021

Deze staat geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.