Uitwijk Protestantse Kerk 2

ANBI gemeente

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Uitwijk-Waardhuizen
RSIN: 824137498
Adres: Kerkplein 2
Postcode: 4288 JE 
Plaats: Uitwijk
Telefoonnummer:  0183 - 448451
E-mail: info@uw-kerk.nl
Website: www.uw-kerk.nl
Postadres:

Langstraat 11
4288 Jk Uitwijk

KvK-nummer 763 665 96 

 

De Protestantse gemeente te Uitwijk-Waardhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan/plaatselijke regeling

De visienota van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Van U is de toekomst. Het daarop gebaseerde strategische beleidskader van de dienstenorganisatie kunt u hier vinden: 'De toekomst open tegemoet'.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Uitwijk-Waardhuizen stelt steeds voor een periode van vier jaar een beleidsplan op. In dit document worden het bestaande beleid en het voorgenomen beleid ten aanzien van het werk in de plaatselijke kerkelijke gemeente en het functioneren van de gemeente weergegeven. Het huidige beleidsplan is in november 2023 goedgekeurd en is van kracht tot 2027.

Het beleidsplan 2023-2027 van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen

In de ordinanties en generale regelingen voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland hebben een dergelijke plaatselijke regeling opgesteld. In de plaatselijke regeling wordt dus een aantal lokale gebruiken weergegeven, en een nadere uitwerking van regels omschreven. De plaatselijke regeling van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen 2018

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Het college van Kerkrentmeesters dient ervoor te zorgen dat in ieder geval de gemeentelijke samenkomsten gehouden kunnen worden. Te denken valt aan de erediensten en de gemeenteavonden. Er moet dus ruimte beschikbaar zijn en daarnaast ook elektriciteit en zo nodig warmte. Naast de gemeentelijke samenkomsten zijn er allerlei samenkomsten in de vorm van (jeugd)clubs en kringen(ter verdere verdieping en geloofsopbouw). Aangezien er voor deze samenkomsten ruimtes in bezit zijn moet er natuurlijk onderhoud gepleegd worden. Verder is er in het monumentale kerkgebouw ook een monumentaal orgel ter begeleiding van de gemeentezang. De (ere)diensten worden geleid(predikant) en begeleid (organist en koster). Om dit alles financieel mogelijk te maken worden door de kerkrentmeesters collectes gehouden en inzamelingsacties georganiseerd(kerkbalans).

Op deze website, onder de tabbladen Actueel, Doe mee en Jeugd, vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd.

 G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

begroting 2024

rekening 2023

rekening 2022    
Opbrengsten en baten          
Opbrengsten onroerende zaken €   10.565 €   11.902

€     6.428

   
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €     3.000 €     2.931 €       -823     
Bijdragen van leden en anderen € 100.900 € 123.821 €  106.854    
Totaal baten A € 114.465 € 138.654 €  112.459    
           
Uitgaven en kosten          
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €   25.000 €   36.201 €    25.438    
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 101.252 €   96.775 €    41.232    
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €     5.000 €     5.195 €      3.921    
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €     6.000 €     5.696 €      5.523    
Salarissen en vergoedingen €     3.000 €     2.525 €      3.143    
Kosten beheer, administratie en archief €     3.700 €     5.830 €      6.120    
Rentelasten/bankkosten €        900 €     1.112 €      1.152    
Totaal lasten A € 144.852 € 153.334 €    86.529    
           
Operationeel resultaat (A) €   -30.387 €  -14.680 €    25.930    

Incidentele baten en lasten

         
Incidentele baten €      1.000 € 104.926 €     44.547    
Icidentele lasten €           -- €    -9.063 €    -11.051    
Incidentele baten en lasten (B) €      1.000 €    95.863 €     33.496    
           
Resultaat verslagjaar (A +B) €   -29.387 €   81.183 €    59.426    
           
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen          
Ontrekkingen bestemmingsreserves €    23.500 €    9.063 €    11.051       
Ontrekkingen bestemmingsfondsen €           -- €          -- €            --    

Toevoegingen bestemmingsreserves

€           -- €  -86.051 €    -68.878    
Toevoegingen bestemmingsfondsen €           -- €           -- €            --    
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €    23.500 €  -76.988 €    -57.827    
           
Resultaat naar Algemene reserve (D) €     -5.887 €   -4.195 €     1.599     

Deze staat geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.