Kerkkoor

Zendingscommissie

Malawi

Sinds hun uitzending door de GZB, in januari 2017, ondersteunen we vanuit onze gemeente het zendingsproject Care4Malawi van ds. Gert en zijn vrouw Rieneke van de Pol. Wie had toen kunnen bedenken dat zij na hun tijd in Malawi, als predikantsechtpaar in ons midden zouden komen wonen en werken. Met hun terugkeer is dus een einde aan het Care4Malawi project gekomen, waar we de afgelopen jaren met onze gemeente aan verbonden zijn geweest met gebed, maar ook financieel als Deelgenotengemeente.

Al konden vele activiteiten het afgelopen jaar niet doorgaan, we waren steeds met hen en het project verbonden. Na alle beperkingen was het gelukkig wel mogelijk op Pinksterzaterdag elkaar te ontmoeten tijdens een middag met activiteiten in en rond de kerk. Wat maakte dat ons dankbaar! Ieder voelde hoe we dit gemist hadden. Van begin tot einde was er een komen en gaan van belangstellenden. Met aan het slot van de middag een heerlijke bbq, waar de themacommissie voor zorgde. In aansluiting van de Pinksterzaterdag mocht de zendingscommissie ook mede de dienst op de Pinksterzondagmorgen verzorgen. Met daarin een Pinkstergroet vanuit Malawi door Gert en Rieneke.

Naast het project ‘Care4Malawi’ zijn er nog een aantal activiteiten welke de zendingscommissie verzorgt. Elk jaar wordt deelgenomen aan de Paasgroeten-actie voor gedetineerden en staan we op de eerste zondag van oktober stil bij de Israëlzondag, om onze verbondenheid met Israël tot uiting te brengen. Het is fijn dat we bij onze activiteiten vaak de jongeren van de KND en de KND+ mogen begroeten om ons terzijde te staan. Samen met de gemeente wil de zendingscommissie op deze wijze mee werken aan de opdracht van de Heere God: verspreiding van Zijn Woord en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

De Zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Fred Metz (voorzitter)   tel. 0183 - 441138    
Tineke Kraaij (secr.)   tel. 0183 - 441360 zendingscommissie@uw-kerk.nl
Pitie Colijn (penn.)   tel. 0183 - 443079    
Gabriëlle Ginus   tel. 0183 - 403558    
Anriëtte van Herwijnen   tel. 0183 - 442077    

Het banknummer van de zendingscommissie: NL32 RABO 0301 5365 89 t.n.v. Zendingscommissie Prot. Gemeente Uitwijk-Waardhuizen.