Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. L.W. de Haan, Genderen

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst

Lied van de week
Op zondag 19 mei zingen we lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’. In dit lied wordt ingegaan op de vraag van Johannes de Doper: ‘Bent U degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? (Matteüs 11 vers 3). Als antwoord klinkt in dit lied in ieder couplet iets door van de wonderen die Jezus deed. Dat is ook wat Jezus meegeeft aan de leerlingen van Johannes: aan blinden, verlamden, doven en armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt. Tegelijk klinken in dit lied de Ik-ben-woorden uit het Johannesevangelie door: Ik ben de weg, Ik ben het brood des levens etc.

Welkom en afkondigingen
Psalm 98: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Lied van verootmoediging: Gez. 449: 1, 2, 3
Wetslezing of leefregel
Gez. 449: 4, 5
Gebed bij de opening van het Woord
Schoollied: Psalm 84: 1
Kinderen verlaten de dienst voor de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 86
Zingen Psalm 86: 2, 4, 7
Verkondiging
Zingen Psalm 86: 5
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Eigen bundel 47 (Van u wil ik zingen)
Zegen