Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. R.J. van Amstel, Rotterdam

Aanvangstijd : 18:30


VOORBEREIDING
Intochtslied: Psalm 33: 1 “Kom nu met zang en roert de snaren”
 
1. Kom nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
 
Stil gebed, gevolgd door Votum en Groet van God
Dienst van het Woord
Gebed om de Heilige Geest.
Schriftlezing: Johannes 16, vers 5 t/m 16, gevolgd door Handelingen 2, vers 1 t/m 6
 
Lied: Gezang 244: 2
2. Laat u door de Trooster vinden,
eens onbemind, nu Gods beminden,
o kindren van Jeruzalem,
dwaalt niet moedeloos, als vreemden,
want Christus leeft, Hij die u kende.
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.
Uw wachten is voorbij,
de Dag komt naderbij,
merkt het teken,
maakt u bereid,
de Heer bevrijdt,
staat op en volgt, het is de tijd.
 
Prediking – “Energie van Jezus”
Antwoordlied: Gezang 304: 1 en 3
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
 
3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.
Dienst van gaven en gebeden
Apostolische geloofsbelijdenis
 
Antwoordlied uit de eigen bundel nr. 48: 1
1. Heer, God U loven wij.
Heer U belijden wij.
Vader in eeuwigheid
zingt gans heelal uw Naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwen Naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met ''t engelenkoor:
Heilig, heilig,
heilig is onze God,
de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja, halleluja,
halleluja, Amen
 
Dankgebed.
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: Gezang 446: 1, 2 en 7
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
 
2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
 
7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.
 
Heenzending en zegen van God
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!