Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. v.d. Pol, Uitwijk

Aanvangstijd : 09:30


Pinksteren
Aanvangslied – Psalm 67 : 1 en 2
1   God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2   De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Stil Gebed  - Votum en groet  - Klein Gloria
UW Liedbundel Lied 9
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

We zingen – Gezang 44 : 1 en 2
1   Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2   Die eeuwig rijke God
moge_ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lezing van God gebod – Leviticus 19: 1-4, 9-18, 32-34

We zingen – Gezang 44: 3
3   Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied – Een vlammetje hier, een vlammetje daar (lid 57)
Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
Een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zeg weet je het al, vandaag is het feest:
voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.
Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
We doen onze vlammetjes bij elkaar.
Dan is het een vuur, dan is het een feest:
wij danken de Heer voor de Heilige Geest!

We lezen uit de Bijbel – Genesis 11: 1-9

We zingen – Psalm 87 : 1 en 2
1   Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2   Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de HEER.
O moederstad, uit u is elk geboren!

WE LEZEN UIT DE BIJBEL – Handelingen 2: 1-13                        

We zingen – Gezang 251

1   De wereld is gewonnen
door woord en geest.
Zoals het is begonnen
met Pinksterfeest,
zoals in alle talen
het is verstaan,
zo zal het zich herhalen
van nu voortaan.

2   Uit alle kerken komen
wij om U saam.
Gij schrijft door onze dromen
uw grote naam,
o God die uit de wolken
daalt in de tijd,
een licht voor alle volken
in eeuwigheid.

Verkondiging  -  Wij allen horen hen in onze eigen taal sprekenover Gods grote daden.
Weerklank 196                               melodie: Psalm 149
1   Heilige Geest, Gij hemelhoge,
Gij die het licht geeft in de ogen,
de warmte in de stem, de vreugde,
in 't hart van de verheugde,
raak ook nu onze lippen aan,
geef ook nu tongen te verstaan;
wij talen naar uw woord, uw zin,
o Geest, woon bij ons in.

2   Heilige Geest, Gij eensgezinde,
sinds Babel tast men in den blinde:
wij zoeken allen eigen wegen,
o Tolk, komt Gij ons tegen.
Wees de Gids naar de ene Stad,
wijs de Weg, wijs het steile pad,
wees hartveroverend en spoor
ons aan en ga ons voor.

3   Heilige Geest, Gij Kroongetuige,
zie ons voor Koning Jezus buigen
en nederig om gratie smeken,
en wachten op uw teken.
Steek ons aan door uw felle vlam,
stuw ons voort door de wind, die kwam;
leid ieder volk met vaste hand,
naar het beloofde land.

Dankzegging en voorbede

Aankondiging collecte

We zingen – Samen in de naam van Jezus
1   Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2   Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3   Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zegen met Gezongen beantwoord door de gemeente: ‘Amen, amen, amen’