Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. N.W. van den Houten, Ede

Aanvangstijd : 09:30


Zondag 20 juni 2021 Uitwijk 9.30 uur  Voorganger ds. N.W. van den Houten - Ede
In deze dienst zal Jeroen Verhoeven bevestigd worden in het ambt van diaken. 
In deze dienst is er ook voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal
Welkom 
Zingen Psalm 100: 1 en 4  - Declameren 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen Psalm 146: 3   -  https://www.youtube.com/watch?v=y33wLLYyWl8 
Gebed 
Kinderlied: gezang 308:1 - orgel 
Schriftlezing Handelingen 6: 1 en 7 
Zingen Psalm 72: 4 -  orgel
Verkondiging
Zingen Hemelhoog nr. 683: 1, 2 en 3 - Laat mij zijn een instrument 
https://www.youtube.com/watch?v=NBc3glLdA70
Formulier voor de bevestiging
Gemeente van Christus, daar onze broeder Jeroen Verhoeven tot diaken is verkozen en niemand enig wettig zwaar heeft ingebracht, gaan wij thans in de Naam van de Here over tot hun bevestiging. De apostel Paulus schrijft: er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. En Petrus zegt: Dient elkander een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. In het vergaderen en onderhouden van Zijn kerk maakt onze Here Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd.Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten: tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen. (Mar. 10:45) Deze dienstbaarheid in Christus’ naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafels zo te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben - binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf- te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de HERE. Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan. En wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad van de kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij het heilsgeheim van Jezus Christus te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.
En u broeder, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: herinnert u altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is Zijn kerk.
Aanvaardt dan uw dienst met blijdschap, bouwt de gemeente op; voedt uzelf met de woorden van het geloof en de goede leer en bidt in uw zwakheid om de kracht van de Heilige Geest.
Gebed
Here onze God, u danken en loven wij, omdat uw Zoon niet is gekomen om gediend te worden maar om te dienen. U danken en loven wij omdat Gij mensen roept tot uw dienst en tot dienst van anderen. U danken en loven wij omdat Gij uw Geest wilt schenken en uw vuur doet neerdalen opdat wij met brandende harten dienaren zouden zijn in navolging van Uw Zoon Jezus Christus. Daarom bidden wij u Here onze God, voor uw dienaar die geroepen is om in opzicht en tucht, in vermaan en gebed en het bemoedigen van de zielen uw gemeente te bouwen: dat hij hoog zal opgeven van U en Uw toekomst, dat hij nooit gering zullen denken over U. Wij bidden dat hij in hun hart mogen bewaren wat hun in het verborgene wordt toevertrouwd en openlijk getuigenis zullen afleggen van uw heil. Zo bidden wij u om wille van Uw Zoon Jezus Christus aan wie alle macht is in hemel en op aarde, nu en in eeuwigheid. Amen.

Vragen
Opdat dan broeder de gemeente moge horen dat gij in geloof uw dienst aanvaardt, verzoek ik u oprecht te antwoord te geven.
Ten eerste: Bent u er ten volle van overtuigd, dat God zelf u door Zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft?
Ten tweede: Aanvaardt u de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven als enige regel van het geloof zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee in strijd is?
Ten derde: Belooft ge uw ambt of bediening trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Here op uw weg brengt?
Ten vierde: Belooft u ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen en bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen aan de tucht van het geloof en het opzicht van de kerk?
Wat is daarop uw antwoord Jeroen Verhoeven
Gebed
De almachtige God vader, zoon en heilige geest vervulle u met zijn genade en hg opdat gij in het ambt van diaken bezig moogt zijn tot opbouw van de gemeente en tot eer van God. daartoe schenke Hij zijn zegen. Mk 10:44-45 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten
ijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ Amen

Gemeente, verzoeken te gaan staan, nu deze broeder bevestigd is vragen we u: wilt u hem aanvaarden  en omringen met uw medeleven,
wilt u hem opdragen in uw gebeden en wilt u met hem meewerken en meebouwen in de dienst aan Christus. Wat is daarop uw antwoord?

Zingen Evangelische liedbundel 79: 1, 2 en 3 - Orgel

Dankgebed

Here, onze God, op deze dag zijn in onze gemeente mensen geroepen tot uw dienst. Gij hebt hen aan ons gegeven, als mensen met gaven en gebreken, met geloof en twijfel, aangeraakt door uw Heilige Geest. Wij smeken u dat Gij hen bewaart bij uw Woord. Behoed hen ervoor, dat zij in hoogmoed de mensen zouden verachten. Geef dat zij met vreugde, wijsheid, volharding en liefde uw gemeente dienen mogen. En als de vijandschap op hen af komt, wil gij hen dan standvastig doen blijven. Heer wij bidden u voor heel uw gemeente en alle christenen. Dat we in als onze zwakheid vrijmoedig mogen zijn, toegewijd aan Jezus, Hem dienende. We danken u voor al het werk dat de aftredende ambtsdragers hebben verricht. De gaven, kracht en gezondheid die u hen hebt geschonken. U danken we en we bidden voor hen, wees hen nabij, en allen die hen lief zijn.

Collecte
Slotlied Gezang 456: 1, 2 en 3
Zegen