Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Aanvangstijd : 09:30


Liturgie voor de herdenking van overledenen op zondag 14 november 2021 in de Protestantse Kerk te Uitwijk
Voorganger Ds. C. Hendriksen - Woudrichem
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?

2. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stil gebed - Bemoediging en groet

Klein Gloria

Zingen: Gezang 293 : 1 en 3

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Woorden van oproep en bemoediging

Romeinen 12 : 9 - 18 en 2
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Zingen: Evang. Liedb. 209 : 1, 2 en 3

1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
kom iedere macht onttronen.
Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon,
mijn hart door uw Geest bewonen.

2. Reinig mijn hart, reinig mijn hart
in bronnen van uw genade:
Uw Woord geneest: uw bloed, uw Geest -
zij stuiten de stroom van ’t kwade.

3. Heer van mijn hart, Heer van mijn hart,
blijf eeuwig daar resideren.
Houd Gij er hof. Laat liefde en lof
en vrede vandaar regeren.

Gebed

Kinderlied  
1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
Dezelfde die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu. -

Refrein
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
ieder morgen aan mij
weer betoond
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw , o Heer,
 aan mij betoond

2. Gij geeft ons vrede
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4 : 13 - 18
Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Zingen: Gezang 299 : 1, 2 en 4

1. Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja!

4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon;
toch zijn zij één; zìj zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

Verkondiging.

Zingen: Evang. Liedbundel 406 : 1, 2 en 3

1. Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.

Refrein:
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

2. Eens zal op de grote morgen
Jezus’ macht worden erkend.
Dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent!

3. Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

Wij herdenken nu degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan en noemen hun namen:

Cornelis Teunis van Herwijnen, geb. 11 februari 1950, overl. 19 april 2021, 71 jaar

Jesper Silvijn Bakx, 27 april 2021 in stilte geboren, 9 maanden in de moederschoot

Johanna Gerda van der Wal-van Haaften, geb. 3 november 1929, overl. 3 juni 2021, 91 jaar

Dirkje Jenneke Sterrenburg-van Vugt, geb. 22 januari 1944, overl. 9 juni 2021, 77 jaar

Cornelis Vos, geb. 30 mei 1941, overl. 5 juli 2021, 80 jaar

Jan Gijsbert de Waal, geb. 31 december 1946, overl. 6 september 2021, 74 jaar

Cornelis Martinus Schouten, geb. 25 december 1942, overl. 26 oktober 2021, 78 jaar

1 minuut stilte

Zingen: Zingende Gezegend 270: 1 en 6

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt.

6. Houd moed! Al gaat door duizend
kuilen uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

Gedicht

Gebeden

Aanbeveling collecte

Zingen: Evang. Liedbundel 132 (staande)
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telken kere: "Christus overwint!"
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zegen met gesproken Amen.