Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Aanvangstijd : 09:30


Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied: Gezang 466 : 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Zingen: Psalm 138 : 1 en 4
Gebodslezing
Zingen: Psalm 141 : 2 en 3
Gebed
Lied met de kinderen: Opwekking 544
Schriftlezing: Johannes 5 : 1 - 18
Zingen: Psalm 42 : 1 en 3
Verkondiging
Luisterlied: Nederland Zingt: De heilige stad - YouTube
Zingen: Psalm 42 : 5 oude berijming

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied.
'k Zal zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht.
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Gebed
Aanbeveling (digitale) collecte
Slotlied: Hemelhoog 591
Zegen
Orgelspel