Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. van de Pol

Aanvangstijd : 09:30


Protestantse gemeente Uitwijk-Waardhuizen - zondag 1 oktober 2023 – Israëlzondag – 9.30 uur

In deze kerkdienst zal Dirk Nieuwenhuizen worden gedoopt.
Voorganger: ds. Gert van de Pol
Ouderling van dienst: Robert Zaal
Afkondigingen: Arjan Pullen
Koster: Hans Nieuwenhuizen
Organist : Adriaan van Wijk

Orgelspel
Welkom en mededelingen van de kerkenraad

 We zingen Psalm 72: 7
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Looft God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de HEER.

Moment van stilte, groet en bemoediging   
We zingen het Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Bediening van de Heilige Doop
‒   Onderwijs
‒   Dirk wordt binnengebracht, we zingen Eigen bundel Lied 65 – Laat de kind’ren tot Mij komen
1. Laat de kind’ren tot Mij komen, alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein bij Mij binnenlopen.

2. Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

Gebed
Beantwoorden van de doopvragen
Vraag aan de gemeente
Heilige Doop
We zingen Zingende gezegend Lied 237: 5
Uw naam zij glorie toegebracht,
die naam draagt nu een nieuw geslacht
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
lof zij U, Vader, Zoon en Geest!

Gebed
We zingen het lied voor kerk en school – Hemelhoog 429: 1
Nog voordat je bestond
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

De kinderen kunnen naar de nevendienst gaan
We lezen uit de Bijbel 2 Koningen 5: 1 - 19 
1Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen.’ 7Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont.’9Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël! Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’ 16Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. 17Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de HEER. 18Maar ik hoop dat de HEER mij het volgende zal willen vergeven: ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, en ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus dat de HEER het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon.’ 19Elisa antwoordde: ‘Ga in vrede.’

We zingen NLB Lied 356: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
1. O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

2. O God die uit het water,
de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

3. O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

4. O God die uit het water
van de Jordaan
de vreemdeling Naäman
herboren op deed staan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

5. O God die in het water,
de zee verstoord,
de dwaze vluchteling Jona
bewaard hebt voor uw woord:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

6. O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

7.O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

Verkondiging
We zingen Doop – Sela
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Gebed
Inzameling van de gaven
1. Diaconaat en eredienst; 2. Kerk & Israël
Geven via de kerkapp kan ook!

We zingen Psalm 87: 3 en 4 (DNP) 
3. De hele wereld zal van Sion horen.
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’

4.‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein.
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

Zegen

Orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u bij de uitgang, en later bij De Hoogt, Henrieke en Peter gelukwensen. In gemeentecentrum De Hoogt (Hoefpad 2) wordt u iets te drinken aangeboden en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Henrieke en Peter hebben voor iets lekkers gezorgd.