Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. van de Pol

Aanvangstijd : 18:30


Protestantse gemeente Uitwijk-Waardhuizen

Eeuwigheidszondag 26 november 2023

Orde van de dienst waarin we hen gedenken
die zijn overleden in het kerkelijk jaar dat we afsluiten

Voorganger: ds. Gert van de Pol

Organist: Hans van Oudheusden

Ouderling van dienst: Shanna van Dalen-Barendregt

Orgelspel 

Welkom en mededelingen

 We zingen Psalm 98: 3 en 4 (staande)

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

In een moment van stilte bereiden we ons voor op de dienst (staande)

Votum en groet (staande)

We zingen Hemelhoog Lied 522 (melodie: NLB Lied 162)

1. Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

2. Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven;
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

3. Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vieren wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn aangezicht zijn.

4.Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

We belijden het geloof met zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus (staande)

Vraag: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.
Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald
en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost.
Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader
geen haar van mijn hoofd kan vallen,
ja ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen.
Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven
en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven.

We zingen NLB Lied 886: 2 (staande)

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Gebed om de verlichting met de heilige Geest

We lezen uit de Bijbel 1 Thessalonicenzen 1: 1 - 10
1Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede.
2Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3en brengen dan ten overstaan van onze God en Vader in herinnering hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van onze Heer Jezus Christus. 4God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen: 5onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. 6U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u de boodschap van het evangelie ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. 7Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje. 8Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; 9iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om Hem, de levende en ware God, te dienen 10en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft doen opstaan: Jezus, die ons redt van het komende oordeel.

We zingen Weerklank Lied 384: 3 (melodie: Psalm 150)

Blij verwacht ik Hem, mijn Heer.
Komt Hij op de wolken weer
en spreekt Hij dan tot besluit
als een Rechter ’t oordeel uit,
dan hoef ik Hem niet te vrezen.
Rechter die mijn Redder was,
door zijn striemen mij genas,
eeuwig zal ik bij Hem wezen.

Verkondiging
vanwaar Hij (Jezus Christus) komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

We zingen Gezang 117: 5, 6 en 7

5. Zo diep waart Gij bewogen:
Gij daalde van uw troon;
uit godlijk mededogen
zocht Gij der mensen woon,
Gij die de last der volken,
hun plagen duizendvoud,
wat niemand kan vertolken,
in liefd’ omsloten houdt.

6. Gij zwaarbeproefde schare
ten dode toe benard,
daar gaat een blijde mare,
o schrijf die in uw hart:
al drukt het kruis uw schouder,
al dooft het laatste licht,
uw Trooster en Behouder
staat voor uw aangezicht.

7. Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van ’t heelal,
die ’t hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ’t graf.

Gedenken van de overledenen

Op 14 februari 2023 overleed Walthera Elisa Maria Donders, echtgenote van Pieter Johannes Westerlaken. Thera werd geboren op 2 augustus 1936 en overleed in de leeftijd van 86 jaar.

We zingen Hemelhoog 326: 1 en 2 (staande)

1. Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam
Geen Naam is er zoeter en beter voor ’t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent Gij, kent gij die Naam nog niet
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Dankgebed

 Collecte – Bestemd voor 1. Diaconaat en eredienst en 2.  Zendingsproject ‘Jeugdwerk Filipijnen’

We zingen Hemelhoog 326: 3 (staande)

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,
En d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O, mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus. Jezus, Uw Naam zij d’ eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer.

Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’ (staande)

Orgelspel

Na afloop van deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten in de Hoogt. Uiteraard is er koffie en thee.
Hartelijk welkom!