Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. H.J.K. van Geerenstein, Rhoon

Aanvangstijd : 09:30


 

Zondagavond 18 februari – Voorganger Ds. mevr. Anja Geerenstein - Rhoon

Welkom en mededelingen

Psalm 91: 1, 2 en 3

1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

3. Wees niet bevreesd, al wil de nacht
zich tegen u verheffen;
al stelt de dag zijn overmacht,
zijn pijl zal u niet treffen.
't Verderf dat in de duisternis
zoekt naar uw legerstede,
de vloek die van de middag is,-
God bant ze van uw leden.

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

NLB 130-C: 1, 2, 3 en 4 – via de beamer

1. Uit de diepten roep ik U
Heer, mijn God.
Ik heb U nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
Heer, luister toch.

2. Als U niets dan zonden zag,
Heer, mijn God,
wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven. Dus verdient U
diep ontzag,
ons diep ontzag.

3.  Ik blijf wachten tot U komt,
Heer, mijn God.
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.

4. Israël, hoop op de Heer.
Hoop op God,
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

Leefregel: Exodus 20: 1 - 17

Gezang 326: 1, 2 en 3

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lied 150 uit op Toonhoogte – via de beamer

Schriftlezing: Genesis 9: 8 - 17

Psalm 25: 2, 3 en 5
2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

5. Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.

Schriftlezing: Marcus 1: 9 - 15

Gezang 172: 1, 2 en 4

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Prediking

Gezang 173: 1, 2, 3 en 4

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Inzameling van de gaven

Eigen bundel 23: 1, 2 en 3

1. Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
leid Gij mij voort!
'k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.

2. Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:
"Leid Gij mij voort!"Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
leid Gij mij voort!
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet
mijn hart geen rust en 'k vond uw vrede niet.

3. Schenk mij uw zegen, toon m'uw wondermacht,
en leid mij voort
langs 't smalle pad, tot in den donk'ren nacht
de morgen gloort.
Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht,
die mij geleidd' en mij heeft thuis gebracht.

Zegen met gezongen Amen