Uitwijk Protestantse Kerk 1

De Kerkenraad

kerk en lantaarn

Uit het midden van de gemeente worden mensen gekozen die ambtsdrager worden. Met elkaar vormen zij de kerkenraad van onze gemeente. Zij zijn er niet om de dienst uit te maken, maar om de gemeente te dienen en te luisteren naar wat leeft. Ambtsdragers mogen zich vooral gedragen weten door God, die hen roept. De kerkenraad bestaat uit de predikant, zes ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. Binnen de kerkenraad is er een verdere taakverdeling:

Moderamen
Dit is het 'dagelijks bestuur' van de kerkenraad en bestaat uit de predikant, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester. Ongeveer eens in de zes weken komen zij bij elkaar om kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden en praktische zaken te regelen. Eens per jaar (in september of oktober) wordt er een nieuw moderamen gekozen.

Consistorie
Dit wordt gevormd door de ouderlingen en predikant. Zij komen drie à vier keer per jaar bijeen om zaken rondeom het pastoraat en kerkdiensten te regelen.

College van Diakenen
Dit wordt gevormd door de diakenen. Zij geven praktische en financiële hulp aan wie dat nodig heeft. Ook stimuleren ze gemeenteleden tot diaconaal werk.

College van Kerkrentmeesters
Dit wordt gevormd door de (ouderlingen)-kerkrentmeester. Zij hebben de verantwoordelijkheid over bijvoorbeeld het beheer van de gebouwen, het personeel en vrijwilligers, de ledenadministratie en de financiën. Eens in de twee maanden vergaderen de kerkrentmeesters.